Aniva Grace Church/Анивская церковь "Благодать"

  • 사할린은혜중앙
  • 조회 1614
  • 2014.05.17 13:12
주소: 694030, 러시아 사할린주  아니바시 오크쨔브리스카야거리, 29
전화번호: 7-42441-52048 (사무실), 7-914-76-333-19, 7-962-153-55-04
담임목사: 로진 드미트리 목사
 
 
예배안내
월-토    새벽기도                                        6:00-7:30
                                                              8:00-9:00
수          수요예배 (가정교회 예배)
금          금요철야기도                                 19:00
주          주일1부예배                                  9:00
주일2부예배                                               12:00
주일학교1부                                               9:00
주일학교2부                                               12:00
청소년예배                                                 16:00
 
기도 제목:
1. 교회 2층 건축하기;
2. 교회 성장
트위터 페이스북 싸이공감 네이트온 쪽지 구글 북마크 네이버 북마크