Korsakov Grace Church/Корсаковская церковь "Благодать"

  • 사할린은혜중앙
  • 조회 1418
  • 2014.05.17 13:13
주소: 러시아 사할린주  콜사코브시  콜사코브스카야거리, 14-25
전화번호: 7-42435-45014, 7-914-751-54-96
E-mail: Korsakov-grace@yandex.ru
담임목사: 쿠르노소브 알렉세이 전도사
 
 
예배안내
월-토    새벽기도                                         6:00-7:00
주          주일예배                                        11:00
 
기도제목:
1. 교회건물과 땅서류 등록;
2. 교회의 비전 (3천석 교회) 이루기 
트위터 페이스북 싸이공감 네이트온 쪽지 구글 북마크 네이버 북마크