Nogliki Grace Church/Ногликская церковь "Благодать"

  • 사할린은혜중앙
  • 조회 1529
  • 2014.05.17 13:14

2005년 6월 5일 – 교회 개척

주소: 694450, 러시아, 사할린주, 노글리키시, 세베르느이 거리, 7-2
전화번호: 7-424-44-97-565, 7-962-414-0376
E-mail: ubarchuk@mail.ru
담임목사: 김 이고리 전도사
 
 
예배안내
주                     주일예배                   10:00-12:00
월,화,목,금        저녁기도회                  19:00-20:30
 
 
기도 제목
1. 리더십;
2. 교회건물 필요하기;
3. 새교회 건축할 땅 구입하기
트위터 페이스북 싸이공감 네이트온 쪽지 구글 북마크 네이버 북마크