Shakhtyorsk Grace Church/Шахтерская церковь "Благодать"

  • 사할린은혜중앙
  • 조회 1494
  • 2014.05.17 13:14
Shakhtyorsk Grace Church
주소: 694910, 러시아 사할린주 샤흐쪼르스크시 미라거리, 28
전화번호: 7-42432-32611, 7-962-116-10-77, 7-962-119-66-12
E-mail: visionika@mail.ru
담임목사: 호보로브  올렉  전도사
 
 
예배안내
월-토         새벽기도            6:00-7:00
주              주일예배           11:00-13:00
 
기도 제목
1. 교회의 성장과 발전;
2. 교회건물 수리하기;
3. Grace Incounter 시작하기
트위터 페이스북 싸이공감 네이트온 쪽지 구글 북마크 네이버 북마크